Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

lifebyes
14:51
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
lifebyes
14:50
7864 90ca 350
lifebyes
14:50
1475 778f 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
lifebyes
14:49
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
lifebyes
14:48
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viadoubleespresso doubleespresso

January 25 2015

lifebyes
22:04
4601 f561 350
Reposted fromretaliate retaliate viamadziuula madziuula

November 24 2014

lifebyes
22:09
lifebyes
21:59
2408 7bed 350
lifebyes
21:52
lifebyes
21:50
0869 6d1f 350
Reposted fromretaliate retaliate viamuladhara muladhara
lifebyes
21:37
Reposted frombiru biru viacats cats

November 20 2014

lifebyes
21:39
6641 d0bd 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarisette marisette
lifebyes
21:39
2161 8a48 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette

November 15 2014

lifebyes
22:25
6108 5fad 350
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viaguerriera guerriera
lifebyes
22:22
Reposted fromweightless weightless viapuella13 puella13
lifebyes
22:22
6141 2ff0 350
lifebyes
22:01
Reposted fromdeviate deviate viainyou inyou
21:58
8453 28eb 350
Reposted fromdroptheglasses droptheglasses viaeternia eternia
lifebyes
21:55
lifebyes
21:52
3072 0586 350
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl